„KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA

Ulica braće Pantića broj 2

Banja Luka
3.1.2023. godine

 

Na osnovu članova 259. i 261. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) „KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA, objavljuje:

 

 

OBAVJEŠTENЈE POVJERIOCIMA

(prvo)

„KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA, sa sjedištem u Ulici braće Pantića broj 2, 78000 Banja Luka, broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske 06-7-60/03, lokalne oznake KROS-R-A (u daljem tekstu: “Društvo“), na redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva, održanoj 26.12.2022. godine donijelo je Odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog na dan 31.12.2021. godine (u daljem tekstu: “Odluka“).

Gubitak do visine kapitala Društva, iskazan u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 11.157.025 KM pokriva se na teret:

 

Na dan donošenja Odluke osnovni kapital Društva upisan u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci iznosi 20.668.191 KM i podijeljen je na 20.668.191 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Odlukom je osnovni kapital Društva, u iznosu od 20.668.191 KM, smanjen povlačenjem i poništenjem akcija prethodnih emisija.

Kapital se smanjuje za iznos od 11.938.191 KM radi:

 

U vezi sa navedenim, nakon smanjenja i izdvajanja u zakonske rezerve osnovni kapital Društva iznosi  8.730.000 KM i 4. (četvrtom) emisijom akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta podijeljen je na 8.730.000 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Pozivaju se povjerioci Društva da prijave svoja potraživanja najkasnije u roku od 90 dana od dana drugog objavljivanja ovog obavještenja.

 

 

„KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA

 


„KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA

Ulica braće Pantića broj 2

Banja Luka

 

Broj: 02-3066/22

Banja Luka, 15.11.2022

 

Na osnovu člana 56. Statuta „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka (broj: 02-3567/20, 02-428-1/22 i 02-930-1/22, lice ovlašteno za zastupanje Društva, daje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

„Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, kao jedini vlasnik i osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću za tehnički pregled motornih vozila „KRAJINA-KROS“ ( upisano kod Okružnog privrednog suda Banja Luka, pod registarskim brojem 057-0-Reg-19-002272, MBS 1-15415-00, JIB 4402381230002 sa sjedištem u Banja Luci, u ul. Braće Pantića br. 2), obavještava sva zainteresovana pravna i fizička lica o namjeri prodaje navedenog pravnog subjekta.

U pogledu zainteresovanosti za kupovinu navedenog pravnog subjekta, svoje ponude možete dostaviti putem pošte na adresu Braće Pantić br. 2,  lično kancelarija broj 13  ili elektronskom poštom  na e-mail  kros@inecco.net

 

 

Sve ostale informacije možete dobiti na telefon 051 228 870;

„KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA


„KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA

Ulica braće Pantića broj 2

Banja Luka

4.8.2022. godine

 

Obavještenje o obustavljanju postupka IV i V emisije akcija

 

U cilju zaštite interesa „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, rukovodstvo Društva obustavlja postupak IV emisije akcija po osnovu smanjenja kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta, kao i postupak V emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom.

 

„KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA

 

 

 


„KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA

Ulica braće Pantića broj 2

Banja Luka

 

Na osnovu članova 259. i 261. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) „KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA, objavljuje:

 

OBAVJEŠTENЈE POVJERIOCIMA

(prvo)

„KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA, sa sjedištem u ulici Braće Pantića broj 2, 78000 Banja Luka, broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske 06-7-60/03, lokalne oznake KROS-R-A (u daljem tekstu: “Društvo“), na redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva, održanoj 11.07.2022. godine, donijelo je Odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog na dan 31.12.2021. godine (u daljem tekstu: “Odluka“).

Gubitak do visine kapitala Društva, iskazan u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2021. godine, u iznosu od 11.157.025 KM, pokriva se na teret:

 

Na dan donošenja Odluke osnovni kapital Društva upisan u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci iznosi 20.668.191 KM i podijeljen je na 20.668.191 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Odlukom je osnovni kapital Društva, u iznosu od 20.668.191 KM, smanjen povlačenjem i poništenjem akcija prethodnih emisija.

Kapital se smanjuje za iznos od 11.938.191 KM radi:

 

U vezi sa navedenim, nakon smanjenja i izdvajanja u zakonske rezerve osnovni kapital Društva iznosi  8.730.000 KM i 4. (četvrtom) emisijom akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta podijeljen je na 8.730.000 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Pozivaju se povjerioci Društva da prijave svoja potraživanja najkasnije u roku od 90 dana od dana drugog objavljivanja ovog obavještenja.

 

 

„KRAJINA OSIGURANJE” AD BANJA LUKA

 

 

 


14.12.2021.

Poštovani posjetioci,

u poslednje vrijeme postoje određene poteškoće u radu našeg sajta. Ako imate neki problem prilikom preuzimanja dokumenata ili obrazaca za prijavu štete, možete nam se obratiti sledećim putem:

e-mail adrese:

office@krajinaosiguranje.ba
kros@inecco.net

 

Telefoni:

051/228-820
051/228-870
051/228-833